YOU

Your Genetic Traits Tree

We are all unique. Even though we share some characteristics with our peers and our family members, every one of us has a unique combination of traits.

Some traits are controlled by genes that pass from parent to child. Others are acquired through learning. But most are influenced by a combination of genes and environmental factors.

See how you compare to others around the world.

Tu árbol de rasgos genéticos

Todos somos únicos. A pesar de que compartimos algunas características con nuestros iguales y con los miembros de nuestra familia, cada uno de nosotros tiene una combinación de rasgos única.

Algunos rasgos son controlados por los genes que pasan del padre/madre al hijo. Se adquieren otros mediante el aprendizaje. Pero la mayoría son afectados por una combinación de genes y de factores del ambiente.

Vea cómo se compara con otros en todo el mundo.

Votre arbre des traits génétiques

Nous sommes tous uniques. Même si nous partageons certaines caractéristiques avec nos pairs et les membres de notre famille, chacun d’entre nous a une combinaison unique de particularités.

Certains traits dépendent de gènes qui se transmettent de parent à enfant. D’autres s'apprennent. Mais la plupart de nos caractéristiques viennent d'une combinaison de gènes et de facteurs environnementaux.

Voyez comment vous vous comparez aux autres dans le monde.

Uw genetische eigenschappenboom

Iedereen is uniek. Hoewel we enkele eigenschappen met onze leeftijdgenoten en familieleden gemeen hebben, heeft ieder van ons een unieke combinatie van eigenschappen.

Sommige eigenschappen worden bepaald door de genen die we van onze ouders krijgen. Andere ontwikkelen we door te leren. Maar de meeste worden beïnvloed door een combinatie van genen en onze omgeving.

Kijk hoe u zich verhoudt tot anderen over de hele wereld.

Il tuo albero dei tratti genetici

Siamo tutti unici. Anche se condividiamo alcune caratteristiche con i nostri coetanei e i nostri familiari, ognuno di noi ha una mescolanza unica di tratti.

Alcuni tratti sono controllati da geni che passano da genitore a figlio. Altri sono acquisiti attraverso l'apprendimento. Ma la maggior parte sono influenzati da una combinazione di geni e fattori ambientali.

Guarda come ti confronti con gli altri in tutto il mondo.

Ditt genetiske trek

Vi er alle unike. Selv om vi deler noen kjennetegn med våre jevnaldrende og våre familiemedlemmer, har hver enkelt av oss en unik kombinasjon av trekk.

Noen trekk blir kontrollert av gener som går fra foreldre til barn. Andre tilegner vi oss gjennom læring. Men de fleste påvirkes av en kombinasjon av gener og miljømessige faktorer.

Se hvordan du sammenligner med andre rundt om i verden.

Ditt genetiska dragträd

Vi är alla unika. Även om vi har en del karaktärsdrag gemensamma med våra jämnåriga och familjemedlemmar, har vi alla en unik uppsättning särdrag.

Vissa särdrag styrs av gener som förs vidare från förälder till barn. Andra får vi genom inlärning. Men de flesta påverkas av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Se hur du jämför med andra runt om i världen.

Sua árvore de características genéticas

Somos todos únicos. Embora compartilhemos algumas características com nossos colegas e nossos familiares, cada um de nós tem uma combinação única de traços.

Algumas características são controladas por genes que passam de pai para filho. Outras são adquiridas através do aprendizado. Mas a maioria é influenciada por uma combinação de genes e fatores ambientais.

Veja como você se compara a outras pessoas ao redor do mundo.

유전 적 특성 트리

우리는 모두 유일무이합니다. 친구나 가족들과 공통적인 특성이 있을 수도 있지만, 우리는 모두 각자 다양한 특성이 고유하게 모인 집합체라고 할 수 있습니다.

그러한 특성들은 부모에게서 자녀로 전해지는 유전자에 의해 정해지기도 하고, 학습을 통해 얻어지기도 합니다. 하지만 대부분의 특성은 유전자와 환경적 요인의 조합에 의해 영향을 받습니다.

전 세계의 다른 사람들과 비교해보십시오.

您的遗传特征树

我们都是独一无二的。尽管我们与同侪和家族成员有一些共同的特征,但我们每个人都有独特的表征组合。

有些表征是由基因控制,经由父母遗传给子女。其他则是透过后天学习获得。但大多数是受基因和环境因素的综合影响。以下是一些易于观察的变数表征范例。

看看您如何与世界其他国家进行比较

您的遺傳特徵樹

我們都是獨一無二的。儘管我們與同儕和家族成員有一些共同的特徵,但我們每個人都有獨特的表徵組合。

有些表徵是由基因控制,經由父母遺傳給子女。其他則是透過後天學習獲得。但大多數是受基因和環境因素的綜合影響。以下是一些易於觀察的變數表徵範例。

看看您如何與世界其他國家進行比較。

Trait #1

When clasping hands, is your right or left thumb on top?

Rasgo # 1

Al juntar las manos, ¿está el pulgar derecho o izquierdo arriba?

Trait #1

Lorsque vous serrez les mains, votre pouce droit ou gauche est-il sur le dessus?

Kenmerk #1

Staat uw rechter- of linkerduim bovenaan als u uw handen vastklemt?

Tratto #1

Quando stringi le mani, il tuo pollice destro o sinistro è in alto?

Egenskap #1

Er høyre eller venstre tommel på toppen når du knytter hendene?

Egenskap #1

Är din högra eller vänstra tumme överst när du knäpper ihop händerna?

Traço #1

Ao apertar os braços, seu polegar direito ou esquerdo fica em cima?

특성 1

손을 잡을 때 오른쪽 또는 왼쪽 엄지가 위에 있습니까?

特性1

握紧双手时,您的右手或左手拇指在顶部?

特性1

握緊雙手時,您的右手或左手拇指在頂部?

Without thinking about it, fold your hands together by interlocking your fingers. Which thumb is on top—your left or your right?

One study found that 55% of people place their left thumb on top, 45% place their right thumb on top, and 1% have no preference. A study of identical twins concluded that hand clasping has a strong genetic basis.

Sin pensarlo, doble las manos entrelazando los dedos. ¿Qué pulgar está encima, el izquierdo o el derecho?

Un estudio encontró que el 55% de las personas colocan encima su pulgar izquierdo, el 45% colocan encima su pulgar derecho, y el 1% no tienen preferencia. Un estudio de gemelos idénticos concluyó que entrelazar las manos tiene una fuerte base genética.

Sans y penser, serrez vos mains ensemble en croisant vos doigts. Quel pouce est en haut, sur la gauche ou sur la droite?

Une étude a révélé que 55 % des gens placent leur pouce gauche sur le dessus, 44 % placent leur pouce droit sur le dessus et 1 % n’ont aucune préférence. Une étude de jumeaux identiques a conclu que le croisement de main a une base génétique forte.

Vouw uw handen zonder erover na te denken. Welke duim ligt bovenop de andere – de linker of de rechter?

Uit een studie blijkt dat 55 procent van de mensen hun linkerduim bovenop plaatsen, 45 procent hun rechterduim bovenop plaatsen, en dat 1 procent geen voorkeur heeft. Uit een studie van identieke tweelingen blijkt dat de manier waarop we onze handen vouwen sterk door onze genen wordt bepaald (de meeste tweelingen hebben de eigenschap gemeen), maar het erfelijk patroon is moeilijk te voorspellen. Het wordt waarschijnlijk door meerdere genen en onze omgeving beïnvloed.

Senza pensarci, unite le mani intrecciando le dita. Quale pollice è sopra - il sinistro o il destro?

Uno studio ha scoperto che il 55% delle persone posiziona il pollice sinistro sopra, il 45% posiziona il pollice destro sopra e l'1% non ha preferenze. Uno studio di gemelli identici ha concluso che l'intreccio delle mani ha una solida base genetica.

Uten å tenke over det, folder du hendene sammen ved å flette fingrene i hverandre. Hvilken tommel er på toppen – din venstre eller høyre?

En studie fant ut at 55% legger sin venstre tommel på toppen, 45% legger sin høyre tommel på toppen, og 1% har ingen preferanse. En studie av identiske tvillinger konkluderte med at håndgrep har et sterkt genetisk fundament.

Knäpp dina händer utan att tänka efter. Vilken tumme är överst – den vänstra eller den högra?

En studie fann att 55% av personerna placerade sin vänstra tumme överst, 45% placerade den högra tummen överst och 1% hade ingen preferens. En studie av enäggstvillingar drog slutsatsen att hur man knäpper händerna är starkt genetiskt betingat.

Sem pensar nisso, junte as mãos entrelaçando os dedos. Qual polegar está em cima - o da esquerda ou da direita?

Um estudo descobriu que 55% das pessoas colocam o polegar esquerdo em cima, 45% colocam o polegar direito em cima e 1% não têm preferência. Um estudo de gêmeos idênticos concluiu que o aperto de mão tem uma base genética forte.

별 생각 없이 양 손을 모아 손가락으로 깍지를 껴 보세요. 어느 쪽 손의 엄지 손가락이 위에 있나요? 왼쪽인가요 오른쪽인가요?

한 연구에 따르면 인구 중 55%가 왼손 엄지를 위로 올리고, 45%가 오른쪽 엄지를 위로 올리며, 1%는 특정한 선호가 없다고 합니다. 일란성 쌍둥이를 대상으로 한 연구에서 손깍지 끼기는 유전적 영향이 강력하다고 결론 내렸으나(대부분의 쌍둥이가 같은 손깍지 끼기 특성을 보임), 유전 패턴에 따라 이 특성을 항상 예측할 수 있는 것은 아닙니다. 오히려 다양한 유전자를 비롯한 환경적 요소의 영향을 받을 수 있습니다.

不经思考,只需把手指交叉在一起,双手握扣。你的哪只拇指在上面——左手或右手?

一项研究发现,55%的人把左手拇指放在上面,45%的人把右手拇指放在上面,1%的人没有偏好。一项对同卵双胞胎的研究得出结论,双手握扣有很强的遗传基础(大多数双胞胎有共同表征),但这并不符合可预测的遗传模式。它可能受多种基因以及环境因素的影响。

不經思考,只需把手指交叉在一起,雙手握扣。你的哪隻拇指在上面——左手或右手?

一項研究發現,55%的人把左手拇指放在上面,45%的人把右手拇指放在上面,1%的人沒有偏好。一項對同卵雙胞胎的研究得出結論,雙手握扣有很強的遺傳基礎(大多數雙胞胎有共同表徵),但這並不符合可預測的遺傳模式。它可能受多種基因以及環境因素的影響。

Trait #2

Do you have attached or unattached earlobes?

Rasgo # 2

¿Tiene lóbulos de las orejas adheridos o sueltos?

Trait #2

Avez-vous des lobes d'oreille attachés ou non attachés?

Kenmerk #2

Heeft u al dan niet bevestigde oorlellen?

Tratto #2

Hai lobi delle orecchie attaccati o staccati?

Egenskap #2

Har du festet eller de ikke festet øreflipp?

Egenskap #2

Har du fastsatta eller otäckta öronloppar?

Traço #2

Você anexou ou soltou lóbulos de orelha?

특성 2

귓볼을 부착했거나 분리 했습니까?

特性2

您是否已连接或未连接耳垂?

特性2

您是否已連接或未連接耳垂?

If earlobes hang free, they are detached. If they connect directly to the sides of the head, they are attached. Earlobe attachment is a continuous trait: while most earlobes can be neatly categorized as attached or unattached, some are in-between.

Although some sources say that this trait is controlled by a single gene, with unattached earlobes being dominant over attached earlobes, no published studies support this view. Earlobe attachment and shape are inherited, but it is likely that many genes contribute to this trait. As such, its pattern of inheritance is difficult to predict.

Si los lóbulos de las orejas cuelgan libres, están separados. Si se unen directamente a los lados de la cabeza, están pegados. La unión del lóbulo es un rasgo continuo: a pesar de que se puede clasificar la mayoría de los lóbulos como pegados o separados, algunos están de en medio.

Aunque algunas fuentes dicen que este rasgo es controlado por un solo gene, mientras los lóbulos separados son dominantes sobre los lóbulos pegados, no hay ningún estudio publicado que apoye este punto de vista. La unión y la forma del lóbulo auricular se heredan, pero lo más probable es que muchos genes colaboren en este rasgo. Al igual, su patrón de herencia es difícil de predecir.

Si les lobes d’oreille sont libres, ils sont détachés. S’ils sont reliés directement aux côtés de la tête, ils sont attachés. L'apparence du lobe d’oreille est un trait continu : alors que la plupart des lobes d’oreille peuvent être soigneusement classés comme attachés ou détachés, certains sont entre les deux.

Bien que certaines sources disent que cette caractéristique est contrôlée par un seul gène - les lobes d’oreille détachés étant les plus nombreux - aucune étude publiée ne soutient cette affirmation. L’apparence et la forme du lobe d’oreille sont hérités, mais il est probable que de nombreux gènes contribuent à cet attribut. Par conséquent, son modèle d’héritage est difficile à prédire.

Oorlellen die vrij hangen, noemen we loshangend. Oorlellen die aan de zijkant van het hoofd vastzitten, noemen we vastgegroeid. De aanhechting van oorlellen is een eigenschap die wordt doorgegeven. Hoewel de meeste oorlellen netjes als loshangend of vastgegroeid kunnen worden gecategoriseerd, bestaan er ook twijfelgevallen.

Sommige bronnen beweren dat die eigenschap door een enkel gen wordt bepaald, waarbij loshangende oorlellen dominant zijn. Er is echter geen enkele gepubliceerde studie die deze visie staaft. De aanhechting en vorm van onze oorlellen zijn erfelijk, maar het is waarschijnlijk dat veel genen tot deze eigenschappen bijdragen. Daardoor is het erfelijk patroon moeilijk te voorspellen.

Se i lobi delle orecchie penzolano, sono staccati. Se sono collegati direttamente ai lati della testa, sono attaccati. L'attaccamento del lobo dell'orecchio è un tratto continuo: mentre la maggior parte dei lobi delle orecchie può essere ordinatamente classificata come attaccata o staccata, alcuni sono una via di mezzo.

Anche se alcune fonti dicono che questo tratto è controllato da un singolo gene, con i lobi delle orecchie staccati che dominano rispetto ai lobi delle orecchie attaccati, nessuno studio pubblicato supporta questa visione. L'attaccamento e la forma del lobo sono ereditati, ma è probabile che molti geni contribuiscano a questo tratto. Di conseguenza, il suo modello di ereditarietà è difficile da prevedere.

Hvis øreflippene henger fritt, er de ikke festet. Hvis de er festet direkte til siden av hodet, er de festet. Festet øreflipp er et kontinuerlig trekk, og selv om de fleste øreflipper kan kategoriseres som festet eller ikke festet, er noen midt i mellom.

Selv om noen kilder sier at dette trekket kontrolleres av et enkelt gen, med ikke festede øreflipper som dominant over festede øreflipper, er det ingen publiserte studier som støtter dette synet. Festede øreflipper og form er arvet, men det er sannsynlig at det er mange gener som bidrar til dette trekket. Derfor er dets arvemønster vanskelig å forutse.

Om örsnibbarna hänger fritt är de fria. Om de sitter fastvuxna i sidorna av huvudet är de fasta. Hur örsnibbarna är fästa är ett kontinuerligt drag: även om de flesta örsnibbar kan klassas som antingen fasta eller fria är en del av dem ett mellanting.

Även om vissa källor hävdar att det här draget styrs av en enda gen, där fria örsnibbar dominerar över fasta örsnibbar, så finns det inga publicerade studier som stöder den här uppfattningen. Hur örsnibben är fäst och formad är ärftligt, men det är sannolikt att många olika gener bidragit till det här särdraget. Därför är det svårt att förutsäga hur mönstret för nedärvning ser ut.

Se os lóbulos das orelhas estiverem soltos, eles estão separados. Se eles se conectarem diretamente aos lados da cabeça, eles estão ligados. O lóbulo da orelha ligado é um traço contínuo: embora a maioria dos lóbulos da orelha serão categorizados como ligados ou não, alguns estão no meio termo.

Embora algumas fontes digam que essa característica é controlada por um único gene, com orelhas desacopladas sendo dominantes sobre lóbulos ligados, nenhum estudo publicado apoia essa visão. O ligado e a forma do lóbulo da orelha são herdados, mas é provável que muitos genes contribuam para essa característica. Como tal, seu padrão de herança é difícil de prever.

귓불이 자연스럽게 달린 모양이라면 분리형입니다. 귓불이 얼굴 측면에 붙어 있다면 부착형입니다. 귓불 부착 형태는 계속 이어지는 특성입니다. 대부분의 귓불은 분리형과 부착형으로 정확하게 분류할 수 있는 반면, 어떤 귓불은 둘의 중간 형태입니다.

일부 자료에 따르면 이는 하나의 유전자로 결정되는 특성으로 부착형 대비 분리형 귓불이 우성으로 나오나 이 견해를 뒷받침하는 공식 연구 결과는 없습니다. 귓불 부착 형태와 모양은 유전적이지만 수많은 유전자가 이 특성에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 그런 이유로 그 유전적 패턴은 예측하기 어렵습니다.

如果耳垂悬垂,则是未附着型。如果它们直接连接到头部的侧面,则是附着型。耳垂附着是连续型表征:虽然大多数耳垂可以清楚地分类为附着型或未附着型,但也有些是介于两者之间。

虽然有些来源说这种表征是由单一基因控制的,未附着型耳垂比附着型耳垂占更高比例,但尚无学术研究支持这种观点。耳垂附着和形状是遗传的,但很可能是由许多基因促成这一表征。因此,它的遗传模式很难预测。

如果耳垂懸垂,則是未附著型。如果它們直接連接到頭部的側面,則是附著型。耳垂附著是連續型表徵:雖然大多數耳垂可以清楚地分類為附著型或未附著型,但也有些是介於兩者之間。 

雖然有些來源說這種表徵是由單一基因控制的,未附著型耳垂比附著型耳垂佔更高比例,但尚無學術研究支持這種觀點。耳垂附著和形狀是遺傳的,但很可能是由許多基因促成這一表徵。因此,它的遺傳模式很難預測。

Trait #3

Can you roll your tongue?

Rasgo # 3

¿Puedes enrollar tu lengua?

Trait #3

Pouvez-vous rouler votre langue?

Kenmerk #3

Kun je je tong rollen?

Tratto #3

Puoi rotolare la lingua?

Egenskap #3

Kan du rulle tungen?

Egenskap #3

Kan du rulla tungan?

Traço #3

Você pode rolar sua língua?

특성 3

혀를 굴릴 수 있습니까?

特性3

你会吐舌吗?

特性3

你會吐舌嗎?

Some people can curl up the sides of their tongue to form a tube shape. One study observed that about 70% of people of European ancestry could roll their tongues and the remaining 30% could not.

Many sources state that tongue rolling is controlled by a single gene. However, some people people can learn to roll their tongue as they get older, suggesting that environmental factors—not just genes—influence the trait. Consistent with this view, just 70% of identical twins share the trait (if tongue rolling were influenced only by genes, then 100% of identical traits would share the trait).

Algunas personas pueden rodar los lados de la lengua para hacer una forma de tubo. Un estudio observó que aproximadamente el 70% de las personas de ascendencia europea podían rodar sus lenguas y el 30% restante no podía.

Muchas fuentes afirman que el rodar la lengua es controlado por un solo gene. Sin embargo, las personas pueden aprender a rodar la lengua con el paso de los años, lo que sugiere que los factores del ambiente, no solo los genes, tienen impacto en el rasgo. Congruente con este punto de vista, sólo el 70% de los gemelos idénticos comparten el rasgo (si rodar la lengua fuera afectado sólo por los genes, pues el 100% de los gemelos idénticos compartirían el rasgo).

Certaines personnes peuvent rapprocher les côtés de leur langue pour former une forme de tube. Une étude observé qu’environ 70 % des personnes d’ascendance européenne pouvaient rouler la langue et que 30 % ne pouvaient pas.

De nombreuses sources indiquent que le roulement de la langue est contrôlé par un seul gène. Cependant, les gens peuvent apprendre à rouler leur langue en vieillissant, suggérant que les facteurs environnementaux — et pas seulement les gènes — influencent cette caractéristique. Pour confirmer ce point de vue, seulement 70% des jumeaux identiques partagent ce trait.

Sommige mensen kunnen de zijkanten van hun tong oprollen en zo een gootje vormen. Een studie waargenomen dat ongeveer 70 procent van de mensen van Europese afkomst kan tongrollen. De resterende 30 procent kan dat niet.

Volgens veel bronnen wordt tongrollen door één gen bepaald. constateerde echter ook dat mensen naarmate ze ouder worden, kunnen leren tongrollen, wat erop kan wijzen dat zowel onze genen als onze omgeving die eigenschap beïnvloeden. Slechts 70 procent van de identieke tweelingen hebben de eigenschap gemeen, wat deze visie staaft. (Als tongrollen alleen door onze genen werd beïnvloed, dan zou 100 procent van de identieke tweelingen die eigenschap gemeen hebben.)

Alcune persone possono sollevare i lati della lingua per formare come un tubo. Nel 1940, Alfred Sturtevant osservò che circa il 70% degli antenati europei poteva rotolare la lingua e il restante 30% non poteva.

Molte fonti affermano che il rotolamento della lingua è controllato da un singolo gene. Tuttavia, come ha osservato Sturtevant, le persone possono imparare a rotolare la lingua man mano che invecchiano, suggerendo che i fattori ambientali, e non solo i geni, influenzano il tratto. Coerentemente con questa visione, solo il 70% dei gemelli identici condivide il tratto (se il rotolamento della lingua fosse influenzato solo dai geni, il 100% dei tratti identici condividerebbe il tratto).

Noen kan krølle opp sidene av tungen og å danne en tube-form. En studie observert at ca. 70% av de med europeiske forfedre kunne rulle tungen og de resterende 30% kunne ikke gjøre det.

Mange kilder sier at tungerulling kontrolleres av et eneste gen. Men som, kan folk lære å rulle tungen etter hvert som de blir eldre, noe som tyder på at miljømessige faktorer – ikke bare gener – påvirker trekket. I overensstemmelse med dette synet, vil bare 70% av identiske tvillinger dele trekket (hvis tungerulling bare blir påvirket av gener, vil 100% av identiske tvillinger dele trekket).

En del människor kan rulla sidorna på tungan så att den blir rörformad. En studyt observerade att omkring 70% av personer med europeiskt ursprung kunde rulla tungan, medan återstående 30% inte kunde det.

Många källor hävdar att förmågan att rulla tungan styrs av en enda gen. Men vissa människor kan lära sig att rulla tungan när de blir äldre, vilket tyder på att miljömässiga faktorer – inte bara gener – påverkar det här särdraget. Den här uppfattningen stämmer när det gäller enäggstvillingar, där bara 70% av dem delar det här särdraget (om tungrullning bara skulle styras av gener skulle 100% av enäggstvillingarna ha det här särdraget).

Algumas pessoas podem enrolar os lados da língua para formar uma espécie de tubo. Em 1940, Alfred Sturtevant observou que cerca de 70% das pessoas de ascendência europeia podiam enrolar a língua e os 30% restantes não conseguiam.

Muitas fontes afirmam que o enrolar da língua é controlada por um único gene. No entanto, como Sturtevant observou, as pessoas podem aprender a enrolar a língua à medida que envelhecem, sugerindo que fatores ambientais , não apenas genes, influenciam o traço. Consistente com essa visão, apenas 70% dos gêmeos idênticos compartilham a característica (se o enrolamento da língua fosse influenciado apenas por genes, então 100% dos traços idênticos compartilhariam a característica).

어떤 사람들은 혀의 양쪽을 말아 동그랗게 만들 수 있습니다. 1940년, 알프레드 스터티번트(Alfred Sturtevant)는 유럽계 혈통의 70%가 혀를 말 수 있고 30%는 말지 못한다는 점을 발견했습니다.

다수의 자료에 단일 유전자가 혀를 말 수 있는 특성을 관장한다고 나와 있습니다. 하지만 스터티번트가 관찰했던 바대로, 성장하면서 혀 마는 것을 배울 수 있다는 점은 유전자뿐 아니라 환경적 요소가 이 특성에 영향을 준다는 것을 알려 줍니다. 일란성 쌍둥이 중 70%만이 혀 말기 특성이 같다는 점 역시 이런.

有些人可以将舌头两侧的边缘部分向上翻卷成筒状。在1940年,阿尔弗雷德·斯图尔特万特(Alfred Sturtevant)观察到,欧洲血统中约有70%的人会卷舌,而其余30%的人不会。

许多资料来源表明,卷舌是由单一基因控制。但是,正如斯图尔特万特观察到的那样,随着年龄的增长,人们可以学会卷舌,这表明环境因素——不仅仅是基因——会影响此表征。与这一观点一致的是,只有70%的同卵双胞胎具有共同的表征(如果卷舌仅受基因的影响,则100%的同卵双胞胎将具有共同表征)。

有些人可以將舌頭兩側的邊緣部分向上翻捲成筒狀。在1940年,阿爾弗雷德·斯圖爾特萬特(Alfred Sturtevant)觀察到,歐洲血統中約有70%的人會捲舌,而其餘30%的人不會。

許多資料來源表明,捲舌是由單一基因控制。但是,正如斯圖爾特萬特觀察到的那樣,隨著年齡的增長,人們可以學會捲舌,這表明環境因素——不僅僅是基因——會影響此表徵。與這一觀點一致的是,只有70%的同卵雙胞胎具有共同的表徵(如果捲舌僅受基因的影響,則100%的同卵雙胞胎將具有共同表徵)。

Behold... your trait tree!

Hover over the leaves to see where other people are on the tree.

Would you like to receive additional information about trait inheritance?

He aquí ... tu árbol de rasgos

¿Le gustaría recibir información adicional sobre la herencia de rasgos?

Voici ... votre arbre de traits!

Souhaitez-vous recevoir des informations supplémentaires sur l'héritage des traits?

Zie ... uw eigenschappenboom!

Wilt u aanvullende informatie ontvangen over overerving van eigenschappen?

Ecco ... il tuo albero dei tratti!

Desideri ricevere ulteriori informazioni sull'ereditarietà dei tratti?

Se ... ditt trekk!

Ønsker du å motta ytterligere informasjon om egenskaper som arver?

Se ... ditt särdragsträd!

Vill du få ytterligare information om egenskapens arv?

Veja ... sua árvore!

Você gostaria de receber informações adicionais sobre herança de traços?

보라 .... 당신의 특성 나무

특성 상속에 대한 추가 정보를 받으시겠습니까?

你的特质树!

您是否想获得有关特征继承的其他信息?

看...你的特質樹!

您是否想獲得有關特徵繼承的其他信息?

Want to share your results?

Choose your shareable:

¿Quieres compartir tus resultados?

Elige tu compartible

Envie de partager vos résultats?

Choisissez votre partage:

Wilt u uw resultaten delen?

Kies wat je deelt:

Vuoi condividere i tuoi risultati?

Scegli il tuo condivisibile:

Vil du dele resultatene dine?

Velg hva du deler:

Vill du dela dina resultat?

Välj vad du delar:

Quer compartilhar seus resultados?

Escolha seu compartilhável:

결과를 공유하고 싶으십니까?

공유 할 항목 선택

想分享您的结果吗?

选择您分享的内容:

想分享您的結果嗎?

選擇您分享的內容